1 calls to
SHR_STRING_LISTGETINDEX

SHR_STRING_LISTGETINDEXF