2 calls from
SHR_MEM_MOD

SHR_KIND_MOD  1
SHR_LOG_MOD  1